Achala

Achala, Adri, Giri, Parvat, Saila are terms for mountain.