Kulashaila

The group (kula) of seven mountains (shaila) Mahendra, Malaya, Sahya, Shuktimana, Riksha, Vindhya, Paripatra in Bharatavarsha.