Laghu Yoga Vasishtha

The abridged version of Yoga Vasishtha.