Maheshvara

Maheshvara or just Mahesh – the great (maha) Lord/God (Ishvara). A name of Shiva.