Muvar

Trio, the three poets of the Tevaram, Tirugnanasambandar, Tirunavukkarasar, Sundarar, all three are Nayanars.