Naga

Multi-headed non-poisonous snake.

The single-headed poisonous snake is Sarpa.