Narasimha

The fourth Avatar of Vishnu as a man (nara) lion (simha).