Parakiya/Svakiya

Svakiya is the relationship between wife and husband.
Parakiya is the relationship between two lovers.

Svakiya was the love between Radha and her husband.
Parakiya was the love between Radha and Krishna, mystical love.