Teyvayanai

A name of Devasena, wife of Karttikeya.