Tiruvilaiyadal

A tale of 64 divine plays (Vilaiyattu) of Shiva by Paranjothi Munivar. Tiru is a form of reverence. The games take place in Madurai, where Shiva resides as Sundareshvara and Parvati as Minakshi.

Read Tiruvilaiyadal here
https://shaivam.org/scripture/English-Translation/1477/thiruvilaiyadal-puranam-the-sacred-sports-of-siva