Venkateshvara

Vishnu as Lord of Venkata, worshiped in Venkatachalam.