Viryavana

The sons of Taraka are Kamalaksha, Vidyunmali, Tarakaksha.

Kamalaksha is also called Viryavana in some scriptures.