Yaksha Prasna

A dialogue between a Yaksha and Yudhishthira.

Read Yaksha Prasna here
http://www.hindupedia.com/en/Yaksha_Prasnam