Dashashvamedha Ghat

At this Ghat in Varanasi Brahma sacrificed (medha) ten (dasha) horses (ashva).