Kamalaksha, Vidyunmali, Tarakaksha

Sons of Taraka. They built Tripura.

In some scriptures Kamalaksha is called Viryavana.