Sun Chariot

Surya’s golden chariot was built by Brahma personally. The charioteer is Aruna.

Ravi is a name of the sun, so the chariot is called Raviratha.

It is pulled by 7 horses – Gayatri, Ushnik, Anushtubh, Brihati, Pankti, Trishtubh, Jagati. They are the most important meter.

In each season two Gods, two sages, two gandharvas, two apsaras, two demons and two serpents travel with the sun.

Sun Chariot according to Linga Purana
Season  Month  Gods  Sages  Gandharvas Apsaras Demons  Serpents
Grishma
Summer
 Madhu
Madhava
Dhata
Aryama
Pulastya
Pulaha
 Tumburu
Narada
Kritasthala
Punjikasthala
 Rakshoheti
Praheti
 Uraga
Vasuki
 Varsha
Monsoon
Sukra
Shuchi
 Mitra
Varuna
 Atri
Vasishtha
Haha
Huhu
Menaka
Sahajanya
Purusheya
Vadha
Takshaka
?
 Sharada
Early fall
Nabha
Nabhasya
Indra
Vivasvana
Angiras
Bhrigu
 Vishvavasu
Ugrasena
 Pramlocha
Anumlocha
 Sarpa
Vyaghra
Elapatra
Shankhapala
 Hemanta
Late fall
 Isha
Urjja
Parjanya
Pusha
Bharadvaja
Gautama
 Suruchi
Paravasu
Ghritachi
Vishvachi
Apa
Vata
Dhananjaya
Iravana
 Shishira
Winter
 Saha
Sahasya
 Amshu
Bhaga
 Kashyapa
Kratu
 Chitrasena
Urnayu
Urvashi
Purvachitti
Vidyut
Diva
Mahapadma
Karkataka
 Vasanta
Spring
 Tapa
Tapasya
Tvashta
Vishnu
 Jamadagni
Vishvamitra
 Dhritarashtra
Suryavarcha
Tilottama
Rambha
Brahmopeta
Yakshopeta
 Kambana
Ashvatara